Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu

Program Rozwoju Subregionu


 

                                                          

,,Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

 

OGŁOSZENIE
Gmina Koszarawa
w ramach realizacji programu pn.


„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”


zaprasza na
konsultacje społeczne
projektów


Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020.


oraz


Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej
emisji na terenie Subregionu Południowego,

Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego
na terenie Subregionu Południowego,

Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni
nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”,

a także projektów analiz wykonalności projektów subregionalnych:
 „Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni
nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno-Przedszkolnym do
celów rekreacyjno-wypoczynkowych”,

„Analiza wykonalności przedsięwzięcia w zakresie ograniczenia niskiej emisji w
Gminie Koszarawa”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 8 grudnia 2014 r. do dnia 30 grudnia
2014 r. w formie:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami Gminy Koszarawa, które odbędzie się w dniu 9 grudnia
2014 r. w Żywcu w godzinach 10-13 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul.
Krasińskiego 13,

2) przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny na
platformie internetowej – link do formularza i do konsultowanych dokumentów:
http://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/gmina-koszarawa
będzie dostępny od dnia 8 grudnia 2014 r.

Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych
(za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii wyrażonych podczas otwartego spotkania z mieszkańcami
Gminy Koszarawa) nie zostaną uwzględnione.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżet państwa
,,Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

                                                          

 

 Projekt pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

 

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23.08.2013 r. przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.744.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR
oraz budżetu państwa: 1.569.600,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie
23.08.2013 r. – 31.12.2014 r.

 

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

 

Celami szczegółowymi planowanego projektu są:

 1. wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitarnych oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem,
 2. systemowe rozwiązywanie kluczowych zagadnień odnoszących się do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020,
 3. wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań
  na obszarach funkcjonalnych,
 4. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego.

 

 

Zakres rzeczowy projektu związany jest z przygotowaniem dokumentów programowych
oraz wstępnych studiów wykonalności dla projektów planowanych do dofinansowania
w okresie programowania 2014-2020, przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu subregionu południowego województwa śląskiego (41 jednostek), tj.:

 1. Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Planu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.
 2. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego.
 3. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) przedsięwzięcia
  w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego.
 4. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżet państwa

wstecz
 • Wo9dKcG4noBXkBCy0stHGYBZJDm9H6HSscKsrly+FmQVCXLCR9HoNpPo/hQOv4OjFxsH4d1lXA0zUyxC4naz1F912gROtolVJR5vjbE7jtclLl9JKZRNwSIzB6v5g3v7
 • aEiOhSdlh/3SNZi4CWuvxMNEsuQjhslQ/QbniluI6BXAyr9fq7k+B8TVhHtZL4lQ/PVhDDI5umma5e+sTUNpey8+rxYpqGM/suoOSyZOTiKhxZj8SJwPO3zvKmWQ9eZ8
 • vz642w/WrYrcrjxFB2q0vIuqQQFGKVnIOy83STiUbRZkG8HX/AX57l+hNQw16fivzTr3Xn+5aC2yT2h18xDOq+7Y1ZfA5JsyfhDT/hUmWqP1JCCkNqv13dHEmVxJEpDX
 • 9l+YY9i/Cf3emom66D2GEGJ9kOBRE6m2A9yVmqbIbsY8DkzRg+CtMuP1ZJyyRKySSqydnhuzQkvuWu7i/esZVbzVyHo3CVBMaPWDCF+YeXcFLgLmDVWdp6sWDLrpSSCO
 • Z9Fu8xJ1urDKYd4zrqeyYurUDxPSwI1ZpNbnTNhvw6dFzZig6UX5qp6fRbw1gtqwXRj8idfDP4ZmsDqaTCoXLcoS5J+EH1R5/6ywnYRpwTVOTIOj73T6W1qxzyg4qBCj
 • lwnI99tc6Oh42mYuO2hYdeUQ9r6GT7jYslWEuLYQ29K2LWe00pwFLy5s7CaH8RCtipR0D0krdKVJ0b+p+k+t9M1RLrbfij1BPahOpcsvIDHkRP1jXMwHp3LVNCYlff+Q
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12